Els beneficis del cablejat estructurat

El principal objectiu d’aquesta infraestructura és traslladar el senyal dels emissors als receptors corresponents.

El cablejat estructurat és un sistema de connectors, cables, dispositius i canalitzacions encarregades de configurar una infraestructura capaç d’establir una xarxa de local en un edifici o recinte. El principal objectiu d’aquesta infraestructura de cablejat estructurat, és traslladar el senyal dels emissors als receptors corresponents. La seva estructura es compon principalment per cablejat trenat i en alguns casos fibres òptiques i cables coaxiales.

Composición del cablejat estructurat

Cablejat Horitzontal: La seva missió és portar la informació des del distribuïdor fins als usuaris. La seva composició interior és principalment de coure, per tant, és important que no es torci, la seva ubicació ha de realitzar-darrere dels murs per no tenir contacte amb ell.

Cablejat Vertical: S’encarrega d’establir la interconnexió entre les diferents cambres o espais. Està conformat per cables verticals, connexions creuades, terminacions mecàniques i cordons de pegats.

Quart de Telecomunicacions: És l’àrea destinada en exclusiva per albergar els elements que conformen la infraestructura de telecomunicacions. Necessita d’unes característiques especials per a complir correctament la seva funció.

Una única infraestructura: la connectivitat que ofereix el cablejat estructurat es troba integrada en un mateix projecte. En una única infraestructura es troben tots els cables necessaris per aconseguir els senyals de sortida d’informació.